باتری موبایل با طول عمر دو برابر در راه است!

باتری موبایل با طول عمر دو برابر در راه است!
در کنار تولید انرژی دوبرابر نسبت به قبل، ما می‌توانیم اندازه باتری‌ها را نیز به نصف کاهش دهیم، در حالی که همان میزان زمان برای استفاده از آن مصرف خواهد شد. در این حالت، با تولید باتری متناسب با سایز قبل، می‌توان انتظار طول عمر دوبرابر را داشت.

باتری موبایل با طول عمر دو برابر در راه است!

در کنار تولید انرژی دوبرابر نسبت به قبل، ما می‌توانیم اندازه باتری‌ها را نیز به نصف کاهش دهیم، در حالی که همان میزان زمان برای استفاده از آن مصرف خواهد شد. در این حالت، با تولید باتری متناسب با سایز قبل، می‌توان انتظار طول عمر دوبرابر را داشت.
باتری موبایل با طول عمر دو برابر در راه است!