ایران در رده A اتحادیه جهانی دوچرخه سواری

دوچرخه سواری ایران در رده بندی کشورها از سوی اتحادیه جهانی در رده A قرار گرفت.

دوچرخه سواری

در حاشیه برگزاری مسابقات دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان۲۰۱۶، جلسه کمیته های کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا نیز برگزار شد. خسرو قمری و اصغر خالقی رییس و دبیر پیشین فدراسیون به عنوان رییس و دبیر کمیته تریال آسیا در این جلسه حضور داشتند.

ایران در رده A اتحادیه جهانی دوچرخه سواری
در این جلسه اساس نامه کنفدراسیون مورد بررسی قرار گرفت و بعضی موارد آن تغییر کرد.
همچنین در رده بندی کشور توسط اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ایران مجددا در رده A قرار گرفت.
در حاشیه این جلسه از خلقی به عنوان فعالترین عضو این مجمع در سال ۲۰۱۶ تجلیل شد.

منبع:

http://14e.ir