اکبر عبدی در ترکیه ماندنی شد!

اکبر عبدی در ترکیه ماندنی شد!
اکبر عبدی این روزها برای رسیدن به سلامتی کامل جسمی و روحی، در ترکیه به سر می‌برد.

اکبر عبدی در ترکیه ماندنی شد!

اکبر عبدی این روزها برای رسیدن به سلامتی کامل جسمی و روحی، در ترکیه به سر می‌برد.
اکبر عبدی در ترکیه ماندنی شد!