اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند

اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند
میدان شوش بیش از چند دهه است پاتوق اوراقچی‌هایی است که در یک چشم به هم زدنی اتومبیلی را به هزار قطعه تجزیه می‌کنند و این روزها ناچار به مهاجرت از قلب پایتخت شده‌اند.

اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند

میدان شوش بیش از چند دهه است پاتوق اوراقچی‌هایی است که در یک چشم به هم زدنی اتومبیلی را به هزار قطعه تجزیه می‌کنند و این روزها ناچار به مهاجرت از قلب پایتخت شده‌اند.
اوراقچی‌ها به تاریخ می‌پیوندند