انصراف «فولکس واگن» از شکایت علیه کره جنوبی

انصراف «فولکس واگن» از شکایت علیه کره جنوبی
فولکس واگن تصمیم گرفت از کره جنوبی بابت ممنوعیت فروش مدلهای این شرکت و جریمه ای که صادر کرده است، شکایت نکند.

انصراف «فولکس واگن» از شکایت علیه کره جنوبی

فولکس واگن تصمیم گرفت از کره جنوبی بابت ممنوعیت فروش مدلهای این شرکت و جریمه ای که صادر کرده است، شکایت نکند.
انصراف «فولکس واگن» از شکایت علیه کره جنوبی