امسال کاملا از رکود خارج می‌شویم

امسال کاملا از رکود خارج می‌شویم
رئیس‌کل بانک مرکزی، وظیفه نظام بانکی را ارایه تسهیلات برای به گردش در آوردن چرخ صنعت دانست و گفت: صنایع هم متقابلا باید با سود مناسب منابع را به بانک بازگردانند.

امسال کاملا از رکود خارج می‌شویم

رئیس‌کل بانک مرکزی، وظیفه نظام بانکی را ارایه تسهیلات برای به گردش در آوردن چرخ صنعت دانست و گفت: صنایع هم متقابلا باید با سود مناسب منابع را به بانک بازگردانند.
امسال کاملا از رکود خارج می‌شویم