افشای اطلاعات سری شرکت‌های بورسی در فضای مجازی

افشای اطلاعات سری شرکت‌های بورسی در فضای مجازی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سازمان بورس با افرادی که اطلاعات شرکت‌ها در فضاهای مجازی افشا می‌کنند هیچ برخوردی نمی‌کند.

افشای اطلاعات سری شرکت‌های بورسی در فضای مجازی

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: سازمان بورس با افرادی که اطلاعات شرکت‌ها در فضاهای مجازی افشا می‌کنند هیچ برخوردی نمی‌کند.
افشای اطلاعات سری شرکت‌های بورسی در فضای مجازی