افزایش سهم محصولات ارگانیک در بازار به ۳۵درصد

افزایش سهم محصولات ارگانیک در بازار به ۳۵درصد
یک فعال بخش خصوصی از افزایش سهم محصولات کشاورزی ارگانیک در بازار به ۳۵ درصد خبر داد و گفت:با توجه به جلسات متعددی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و تغییر رویکرد این وزارت خانه، ‌تولیدات ارگانیک روبه افزایش است.

افزایش سهم محصولات ارگانیک در بازار به ۳۵درصد

یک فعال بخش خصوصی از افزایش سهم محصولات کشاورزی ارگانیک در بازار به ۳۵ درصد خبر داد و گفت:با توجه به جلسات متعددی که با وزارت جهاد کشاورزی داشتیم و تغییر رویکرد این وزارت خانه، ‌تولیدات ارگانیک روبه افزایش است.
افزایش سهم محصولات ارگانیک در بازار به ۳۵درصد