افتتاح ۱۱۳۴ مسکن مهر پردیس

افتتاح ۱۱۳۴ مسکن مهر پردیس
یکشنبه هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی بیش از هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح می‌شود.

افتتاح ۱۱۳۴ مسکن مهر پردیس

یکشنبه هفته آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی بیش از هزار واحد مسکن مهر پردیس افتتاح می‌شود.
افتتاح ۱۱۳۴ مسکن مهر پردیس

خبرگذاری خوزستان