از ماجرای بابک زنجانی در پل‌صدر تا داستان مناقصه خط 6 مترو

از ماجرای بابک زنجانی در پل‌صدر تا داستان مناقصه خط 6 مترو
رئیس کمیته حمل‌ و نقل شورای شهر در مورد خطر ریزش گود ایران زمین، نقش بابک زنجانی در ساخت پل صدر و داستان مناقصه خط 6 مترو توضیحاتی را ارائه کرد.

از ماجرای بابک زنجانی در پل‌صدر تا داستان مناقصه خط 6 مترو

رئیس کمیته حمل‌ و نقل شورای شهر در مورد خطر ریزش گود ایران زمین، نقش بابک زنجانی در ساخت پل صدر و داستان مناقصه خط 6 مترو توضیحاتی را ارائه کرد.
از ماجرای بابک زنجانی در پل‌صدر تا داستان مناقصه خط 6 مترو

طاووس موزیک