اداره کشور با نفت ۳۰ دلاری دشوار است

اداره کشور با نفت ۳۰ دلاری دشوار است
وزیر کشور با تاکید بر این که اداره کشور با نفت ۳۰ دلاری دشوار است، خواستار مشارکت مردم در توسعه کشور شد.

اداره کشور با نفت ۳۰ دلاری دشوار است

وزیر کشور با تاکید بر این که اداره کشور با نفت ۳۰ دلاری دشوار است، خواستار مشارکت مردم در توسعه کشور شد.
اداره کشور با نفت ۳۰ دلاری دشوار است