احتمال افزایش بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال

احتمال افزایش بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال
وزیر راه از احتمال افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن به ۱۵ سال با هدف کاهش فشار به مردم خبر داد و گفت:متوسط قیمت ملک در تهران متری ۴میلیون تومان است که با وام ۱۶۰ میلیون تومانی هر فرد می تواند به راحتی یک دستگاه آپارتمان ۷۰ متری خریداری کند.

احتمال افزایش بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال

وزیر راه از احتمال افزایش زمان بازپرداخت وام خرید مسکن به ۱۵ سال با هدف کاهش فشار به مردم خبر داد و گفت:متوسط قیمت ملک در تهران متری ۴میلیون تومان است که با وام ۱۶۰ میلیون تومانی هر فرد می تواند به راحتی یک دستگاه آپارتمان ۷۰ متری خریداری کند.
احتمال افزایش بازپرداخت وام مسکن به ۱۵ سال