آغاز طرح رسمی LEZ از مهر

آغاز طرح رسمی LEZ از مهر
دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: از ابتدای مهرماه طرح LEZ به صورت رسمی آغاز خواهد شد.

آغاز طرح رسمی LEZ از مهر

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور گفت: از ابتدای مهرماه طرح LEZ به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
آغاز طرح رسمی LEZ از مهر

قدیر نیوز