“صندلی چرخ‌دار سه‌بعدی” ارمغانی برای معلولان +عکسبه‌ندرت پیش آمده که صندلی‌های چرخ‌دار باب میل شما باشند. یا مجبورید به یک طراحی کلی قناعت کنید یا...