مودیان مالیاتی 18 روز فرصت دارندبر اساس بخش‌نامه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی برای ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 1394، 18...