“سود سپرده”در بانک ها چگونه محاسبه می شود؟به عنوان مثال اگر ۱۰ میلیون تومان را بصورت ثابت در بانک با نرخ ۱۸ درصد نگه داریم...