برکناری 13 مدیر با فیش حقوقی کلانمحمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت درباره حقوق های نجومی و اقداماتی که برای بازستاندن حق مردم در این رابطه صورت...