آغاز ارائه “کاراکارت” به بازنشستگان معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، از آغاز ارائه کاراکارت به بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان خبر داد....