100 هزار مسکن مهر مشتري ندارد براي اينگونه واحدها در حال بررسي تهيه شيوه نامه هستيم تا از مسکن مهر خارج شود و در تعامل...