برقراری ۲۹۰.۰۰۰ تماس تلفنی با مرکز ارتباط ملتمرکز ارتباط ملت- وابسته به بانک ملت- در سه ماهه نخست امسال به بیش از ۲۹۰ هزار تماس...