تحویل ۹۷ هزار و ۱۹۲ دستگاه خودرو وام‌دار مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از تحویل ۹۷ هزار و ۱۹۲ دستگاه خودرو وام‌دار به متقاضیان تاکنون...