شروع طوفانی «مرسدس» در سال ۲۰۱۶ +تصاویر ما توسعه مثبت خود را در رکورد سال ۲۰۱۵ ادامه داده‌ایم و سال جدید را نیز با موفقیت...