کلاهبرداری از «مدیران جهادی» به بهانه اقتصاد مقاومتی +سندهمایشی تحت عنوان «مدیران جهادی اقتصاد مقاومتی» که قرار بود با حضور 10 ها نفر از سران...