«ق.ت» ۲۰۰۰میلیارد تومان اموال زنجانی را بالا کشید وکیل بابک زنجانی از تصرف ۲۰۰۰ میلیارد تومانی اموال بابک زنجانی توسط شریک ترک تبارش خبر داد....