انصراف «فولکس واگن» از شکایت علیه کره جنوبیفولکس واگن تصمیم گرفت از کره جنوبی بابت ممنوعیت فروش مدلهای این شرکت و جریمه ای که صادر...