بهاره رهنما با چهره و نقشی متفاوت +عکساین روزها بهاره رهنما در حال بازی در نمایش «زنانی که به بزها خیره شدند» در تماشاخانه ایرانشهر...