هر کیلوگوشت گوسفند ۴۰ هزار تومان +جدولقیمت گوشت گوسفند خورشتی بی استخوان در تهران 41 هزارو 100تومان به فروش می رسد. هر کیلوگوشت گوسفند ۴۰...