استفاده از «بن کارت خرید کالا » برای بازنشستگانمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از فراهم شدن امکان استفاده از بن کارت خرید کالا برای بازنشستگان خبر...