مقایسه تورم مسکن با نرخ تورم در 5 سال گذشته +نمودار

مقایسه تورم مسکن با نرخ تورم در 5 سال گذشته +نمودار

در مقایسه تورم بخش مسکن با نرخ تورم کل در نقاط شهری کشور از سال 1389 تا 1393 به نتایج قابل توجی می توان دست یافت.

تکنولوژی جدید

سایت استخدامی

سپهر نیوز