اینترنت 5G با راهکار پهباد

اینترنت 5G با راهکار پهباد

گوگل با پهپادهای خورشیدی خود قصد دارد اینترنت 5G را در اختیار کاربران قرار دهد

فانتزی

گوشی

خرید غذا