خصوصی سازی آزمایشگاه ها با پلن مشخص

خصوصی سازی آزمایشگاه ها با پلن مشخص

عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران گفت: خصوصی سازی آزمایشگاه ها در زمانی خوب محسوب می شود که با نظارت دقیق و حفظ حق متولیان اصلی آن همراه باشد.

world press news

تلگرام

خبرگذاری اصفحان