انصراف ۱.۵میلیون نفر از کار رایگان

انصراف ۱.۵میلیون نفر از کار رایگان

۱۰ ساله ۴۵۲هزار کارفرما ورشکسته شده و یک میلیون و ۵۷۰ هزار نفر از کسانی که تنها برای سرگرمی و به صورت رایگان برای فامیل و آشنایان خود کار می‌کردند، از ادامه این روند انصراف دادند.

فانتزی

اس ام اس

افق