مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی

مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی

بنی صفار گفت: سازمان امور مالیاتی در جهت تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خارجی مشوق‌های مالیاتی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است.

موسیقی روز

شهر خبر

لردگان