واردات بیماری‌های ناشناخته با میوه‌های غیرفصلی

واردات بیماری‌های ناشناخته با میوه‌های غیرفصلی

نظارت قرنطینه‌ای بر میوه‌های قاچاق نیست؛ لذا امکان ورود بیماری‌های ناشناخته به کشور را ممکن می‌کند. ردیابی میوه‌های قاچاق و برخورد با سیستم قاچاق قابل حل است اگر بخواهیم.

میهن دانلود

عکس

خرید غذا