95 درصد گرد و غبار ایران وارداتی است

95 درصد گرد و غبار ایران وارداتی است
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه امروز گردوغبارهای وارداتی سطح کیفیت زندگی شهری را کاهش داده است، گفت: وضعیت اقلیمی منطقه رو به وخامت است .

95 درصد گرد و غبار ایران وارداتی است

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه امروز گردوغبارهای وارداتی سطح کیفیت زندگی شهری را کاهش داده است، گفت: وضعیت اقلیمی منطقه رو به وخامت است .
95 درصد گرد و غبار ایران وارداتی است

گوشی موبایل