5 کشته در تصادف پراید و کامیون

5 کشته در تصادف پراید و کامیون
تصادف پراید و کامیون در جاده روستایی در صومعه سرا 5 کشته برجای گذاشت.

5 کشته در تصادف پراید و کامیون

تصادف پراید و کامیون در جاده روستایی در صومعه سرا 5 کشته برجای گذاشت.
5 کشته در تصادف پراید و کامیون