206 و پراید نقدشونده‌ترین خودرو در بازار

206 و پراید نقدشونده‌ترین خودرو در بازار
خودرو ال90 به‌دلیل تقاضای بالا، با قیمت 39 میلیون و 800 هزار تومان، پرفروش‌ترین خودرو زیر 50 میلیونی ساخت داخل شد و در مقابل سمند به سبب فروش پایین، کم‌تقاضاترین خودرو ساخت داخل نام گرفت.

206 و پراید نقدشونده‌ترین خودرو در بازار

خودرو ال90 به‌دلیل تقاضای بالا، با قیمت 39 میلیون و 800 هزار تومان، پرفروش‌ترین خودرو زیر 50 میلیونی ساخت داخل شد و در مقابل سمند به سبب فروش پایین، کم‌تقاضاترین خودرو ساخت داخل نام گرفت.
206 و پراید نقدشونده‌ترین خودرو در بازار

فیلم سریال آهنگ