ارز “تک” نرخی می‌شود؟

ارز “تک” نرخی می‌شود؟
باز شدن دست بانک ها در بازار آزاد ارز به اعتقاد برخی کارشناسان نخستین گام در راستای تک نرخی کردن ارز است و باید دید آیا دولت یازدهم در ماه های باقی مانده موفق به اجرای این وعده دیرینه خود می شود؟

ارز “تک” نرخی می‌شود؟

باز شدن دست بانک ها در بازار آزاد ارز به اعتقاد برخی کارشناسان نخستین گام در راستای تک نرخی کردن ارز است و باید دید آیا دولت یازدهم در ماه های باقی مانده موفق به اجرای این وعده دیرینه خود می شود؟
ارز “تک” نرخی می‌شود؟

مدلینگ