200 میلیارد تومان هزینه فیلترینگ هوشمند

200 میلیارد تومان هزینه فیلترینگ هوشمند
وزیر ارتباطات گفت: با اجرای فیلترینگ هوشمند، درصد استفاده از فیلترشکن از ۱۵ درصد به ۵ درصد و درصد بازدید صفحات مستهجن از ۵ درصد به یک درصد در میان کاربران رسید.

200 میلیارد تومان هزینه فیلترینگ هوشمند

وزیر ارتباطات گفت: با اجرای فیلترینگ هوشمند، درصد استفاده از فیلترشکن از ۱۵ درصد به ۵ درصد و درصد بازدید صفحات مستهجن از ۵ درصد به یک درصد در میان کاربران رسید.
200 میلیارد تومان هزینه فیلترینگ هوشمند

کانون نماز