۱۵میلیون نفر سهام عدالت را کامل دریافت می‌کنند

۱۵میلیون نفر سهام عدالت را کامل دریافت می‌کنند
وزير اموراقتصادي و دارايي اخيرا با اعلام خبر ارزش يك تا دو ميليون توماني سهام عدالت، بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه پرونده سهام عدالت پس از يك دهه در حال بسته شدن است.

۱۵میلیون نفر سهام عدالت را کامل دریافت می‌کنند

وزير اموراقتصادي و دارايي اخيرا با اعلام خبر ارزش يك تا دو ميليون توماني سهام عدالت، بسياري از كارشناسان و دست‌اندركاران را به اين نتيجه رسانده است كه پرونده سهام عدالت پس از يك دهه در حال بسته شدن است.
۱۵میلیون نفر سهام عدالت را کامل دریافت می‌کنند

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7