یک درمانگاه جراحی پلمب شد

یک درمانگاه جراحی پلمب شد
یک مرکز جراحی واقع در شمال شرق پایتخت توسط سازمان تعزیرات حکومتی پلمب شد.

یک درمانگاه جراحی پلمب شد

یک مرکز جراحی واقع در شمال شرق پایتخت توسط سازمان تعزیرات حکومتی پلمب شد.
یک درمانگاه جراحی پلمب شد

عکس