گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی بازار حلیم و آش

گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی بازار حلیم و آش
حلیم یا هلیم از غذاهای سنتی منطقه خاورمیانه است که با گوشت و گندم یا بلغور پخته می‌شود. حلیم انواع مختلف دارد و مواد اولیه آنها با یکدیگر متفاوت است.

گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی بازار حلیم و آش

حلیم یا هلیم از غذاهای سنتی منطقه خاورمیانه است که با گوشت و گندم یا بلغور پخته می‌شود. حلیم انواع مختلف دارد و مواد اولیه آنها با یکدیگر متفاوت است.
گردش مالی ۱۰۰ میلیاردی بازار حلیم و آش

90ورزشی