گاردگیری مالیاتی برای مسکن‌سازان

گاردگیری مالیاتی برای مسکن‌سازان
سازمان امور مالیاتی منتظر ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی است اما سازندگان می‌گویند اخذ مالیات از بخش مسکن، تنها رکود این بخش را تداوم می‌دهد.

گاردگیری مالیاتی برای مسکن‌سازان

سازمان امور مالیاتی منتظر ایجاد سامانه شناسایی خانه های خالی است اما سازندگان می‌گویند اخذ مالیات از بخش مسکن، تنها رکود این بخش را تداوم می‌دهد.
گاردگیری مالیاتی برای مسکن‌سازان