کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیاء از قراردادهای نفتی با تدبیر دولت +سند

کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیاء از قراردادهای نفتی با تدبیر دولت +سند
ماجرای تحریم‌ نهادهای انقلابی توسط نهادهای داخلی در شرایط پسابرجام ابعاد جدیدی پیدا کرده است و اخیرا نهادهای انقلابی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا در صنایع بزرگ و اصلی کشور مانند نفت و گاز به تدبیر دولت تحریم شده است.

کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیاء از قراردادهای نفتی با تدبیر دولت +سند

ماجرای تحریم‌ نهادهای انقلابی توسط نهادهای داخلی در شرایط پسابرجام ابعاد جدیدی پیدا کرده است و اخیرا نهادهای انقلابی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا در صنایع بزرگ و اصلی کشور مانند نفت و گاز به تدبیر دولت تحریم شده است.
کنار گذاشته شدن قرارگاه خاتم الانبیاء از قراردادهای نفتی با تدبیر دولت +سند