کمپین جدید برای بخشیده شدن یک هکر

کمپین جدید برای بخشیده شدن یک هکر
واقعا حیف این هوش نیست که ازش درست استفاده نشه، اگر برود زندان، درست می‌شود؟ نه بخدا بدتر می‌شود، چهار تا چیز بدترم یاد می‌گیره… من اگر کاره‌ای بودم، به جای ٨سال زندان مجبورش می‌کردم ٨‌سال برای پلیس فتا مجانی کار کند، هم از مغزش استفاده می‌کند و هم رایگان کار می‌کنه تا مجازاتش تمام شود.

کمپین جدید برای بخشیده شدن یک هکر

واقعا حیف این هوش نیست که ازش درست استفاده نشه، اگر برود زندان، درست می‌شود؟ نه بخدا بدتر می‌شود، چهار تا چیز بدترم یاد می‌گیره… من اگر کاره‌ای بودم، به جای ٨سال زندان مجبورش می‌کردم ٨‌سال برای پلیس فتا مجانی کار کند، هم از مغزش استفاده می‌کند و هم رایگان کار می‌کنه تا مجازاتش تمام شود.
کمپین جدید برای بخشیده شدن یک هکر

خبرهای داغ