کمبود 600 هزار واحد مسکن روستایی در کشور

کمبود 600 هزار واحد مسکن روستایی در کشور
معاون بازسازی و مسکن روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت که هم اکنون کشور با کمبود 600 هزار واحد مسکن در روستاها برای اسکان روستائیان رو به رو است .

کمبود 600 هزار واحد مسکن روستایی در کشور

معاون بازسازی و مسکن روستائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت که هم اکنون کشور با کمبود 600 هزار واحد مسکن در روستاها برای اسکان روستائیان رو به رو است .
کمبود 600 هزار واحد مسکن روستایی در کشور