کاهش درآمد دولت با افزایش قاچاق در کشور

کاهش درآمد دولت با افزایش قاچاق در کشور
کارشناس اقتصادی گفت: ورود کالا از مرزهای کشور موجب درآمدزایی برای دولت می‌شود که قاچاق این امر را مختل کرده و اقتصاد را با رکود مواجه می‌کند.

کاهش درآمد دولت با افزایش قاچاق در کشور

کارشناس اقتصادی گفت: ورود کالا از مرزهای کشور موجب درآمدزایی برای دولت می‌شود که قاچاق این امر را مختل کرده و اقتصاد را با رکود مواجه می‌کند.
کاهش درآمد دولت با افزایش قاچاق در کشور

لردگان