کارت بازرگانی حذف نمی‌شود

کارت بازرگانی حذف نمی‌شود
رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن ترسیم چشم انداز اقتصاد کشور در سال جاری، تصریح کرد که برنامه‌ای برای حذف کارت بازرگانی وجود ندارد و قرار است کمیته‌ای برای تسهیل در مقدمات صدور کارت بازرگانی و مسدود کردن راه های سوء استفاده از آن تشکیل شود.

کارت بازرگانی حذف نمی‌شود

رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن ترسیم چشم انداز اقتصاد کشور در سال جاری، تصریح کرد که برنامه‌ای برای حذف کارت بازرگانی وجود ندارد و قرار است کمیته‌ای برای تسهیل در مقدمات صدور کارت بازرگانی و مسدود کردن راه های سوء استفاده از آن تشکیل شود.
کارت بازرگانی حذف نمی‌شود

خرید بک لینک