کارت‌های اعتباری به تولیدداخل رونق می‌دهد؟

کارت‌های اعتباری به تولیدداخل رونق می‌دهد؟
بعد از به سر انجام نرسیدن طرح خرید لوازم خانگی تولید داخل به دلیل تامین نشدن منابع مالی، بانک مرکزی طرح خرید با کارت اعتباری را کلید زد که انتقادهای جدی به آن وارد است.

کارت‌های اعتباری به تولیدداخل رونق می‌دهد؟

بعد از به سر انجام نرسیدن طرح خرید لوازم خانگی تولید داخل به دلیل تامین نشدن منابع مالی، بانک مرکزی طرح خرید با کارت اعتباری را کلید زد که انتقادهای جدی به آن وارد است.
کارت‌های اعتباری به تولیدداخل رونق می‌دهد؟