چرا نباید برنامه های گوشی را را ببندیم

چرا نباید برنامه های گوشی را را ببندیم
برخی تصور می کنند با بستن برنامه ها در مصرف باتری صرفه جویی می شود اما این یک باور اشتباه است.

چرا نباید برنامه های گوشی را را ببندیم

برخی تصور می کنند با بستن برنامه ها در مصرف باتری صرفه جویی می شود اما این یک باور اشتباه است.
چرا نباید برنامه های گوشی را را ببندیم